Tehnički Opis

KONSTRUKCIJA

Opšti podaci

Montažni objekti se projektuju kao tipski/vantipski, slobodnostojeći, prizemni ili spratni objekti. Projektovanje se vrši u modularnom sistemu,veličine modula 120 cm, a objekti su namenjeni za porodično stanovanje i komercijalnu upotrebu .Prilikom projektovanja vodi se računa da objekti zadovolje funkcionalnost i odgovarajuće lokacijske uslove i propise.

Građevinski radovi

Nakon obeležavanja objekta od strane geometra na zadatoj lokaciji, pristupa se čišćenju terena i skidanju sloja humusa d=15 cm. Nakon toga vrši se mašinskli iskop kanala za temeljne trake na dubini od 80 cm od kote terena, zatim se postavlja tampon nabijenog šljunka d=10 cm i vrši fundiranje traka od nabijenog betona MB 20.

Sokleni zidovi se rade preko temeljnih traka , od nabijenog betona MB 25 u dvostranoj oplati i završavaju se armirano-betonskim serklažima.Debljina zidova je 25 cm, a visinA 45 cm od kote trotoara. Između soklenih zidova vrši se nasipanje i nabijanje tampon do potrebne zbijenosti i visine, a preko toga se postavlja sloj šljunka d=10 cm, koji služi kao podloga armirano betonskoj ploči.

Armirano betonska ploča se izliva od nabijenog betona MB 30, debljine d=10 cm.

Preko temeljnih traka podruma, soklenih zidova i podnih ploča radi se hidroizolacija od premaza bitulita i kondora d=4mm u dve faze. U prvoj fazi (pre zidanja podruma i montaže objekta) radi se hidroizolacija u trakama kondora širine 50 cm, ispod podrumskih zidova i 25-30 cm ispod temelja nižeg dela objekta,a u drugoj fazi (posle montaže objektra i malterisanja podruma) i na preostalu površinu temelja. Oko podrumskih zidova radi se vertikalna hidroizolacija sa povezivanjem sa horitontalnom hidroizolacijom i postavljanjem zaštitnog sloja od peska d=10cm.

Pregradni zidovi podrumskog dela zidaju se od pune opeke, betonskog bloka ili Ytong bloka (d=10-12cm).

Ostali građevinski radovi

Zidanje dimnjaka vrši se od tipskih elemenata proizvođača ‘’SCHIEDEL’’ ili odgovarajući Ø140-160 mm (blok 40x40 cm), koji se montiraju sa pratećom izolacijom koja ide uz njih.Dimnjaci se završavaju betonskim elementom – kapa za dimnjak.

Oko objekta rade se trotoari širine 80 cm, d=10 cm, od nabijenog betona MB 20, sa izradom diletacionih fuga.

Preko podne hidroizolacije postavlja se toplotna izolacija u vidu tvrdopresujućeg stirodura d=5 cm, pvc folije. Preko toplotne izolacije postavlja se proarmirani cementni estrih d=5cm – betonska košuljica (armaturna mreža Q131). Debljinu estriha i toplotne izolacije diktiraju uslovi i energetski zahtevi odgovarajućih lokacija.

MONTAŽERSKI RADOVI

Zidni elementi

Zidni elementi se rade u radionici prema glavnom projektu i isporučuju na gradilište. Elementi se rade u modularnim dimenzijama 120x260 I 60x260 cm, a mogu biti spoljašnji i unutrašnji, puni ili sa ugrađenim prozorima i vratima u skladu sa pozicijom u objektu.

Konstrukcija zidova je drveni ram od suve čamove (jela/smrča) građe d=10 cm kod spoljašnjih zidova i d=8 cm kod unutrašnjih, koji se obostrano oblaže OSB pločama d= 10 mm. Između obloga postavlja se pvc folija i minirelna vune d=10 cm kod spoljašnjih zidova i d=8 cm kod unutrašnjih zidnih elemenata.

Vezivanje obloga od OSB ploče za ram se vrši vijcima 5x50 ili ekserima E31/70 sa nazubljenim ili uvijenim telom. Montaža zidnih elemenata i spajanje u jednu celinu se vrši pomoću temeljača dim=100/140mm, venčanica dim=100/42mm i drvenih lajsni koje se ubacuju u predhodno urađene žljebove.Temeljače se predhodno premazuju bitulitom i ankerišu za soklene zidove.

Na spoljašnji zid nakon montaže postavlja se izoterm obloga d=10 cm, preko nje nanosi se lepak i pvc mrežica, na koji se nanosi akrilna fasada u odgovarajućm dezenu.

Unutrašnji zidovi se oblažu gips-karton pločama d=12.5 mm, a u sanitarnim prostorijama i kuhinjama vlagootpornim gips karton pločama d=12.5 mm.

Spoljašnji zid

Ukupna debljina spoljašnjeg zida - 243.5 mm
 • završni sloj fasade 2 mm
 • lepak 3 mm
 • mrežica za fasadu 1 mm
 • izoterm obloga (stiropor) 100 mm
 • lepak 3 mm
 • OSB 10 mm
 • drveni ram 100 mm
 • mineralna vuna 100 mm
 • PVC folija 95g/m² 0.20 mm
 • OSB 10 mm
 • gips-karton ploča 12.5 mm

Unutrašnji zid

Ukupna debljina unutrašnjeg zida - 145 mm
 • gips-karton ploča 12.5 mm
 • OSB 10 mm
 • drveni ram 80 mm
 • mineralna vuna 100 mm
 • PVC folija 95g/m² 0.20 mm
 • OSB 10 mm
 • gips-karton ploča 12.5 mm

STOLARIJA

Stolarija se radi od petokomornog PVC profila dimenzionisana shodno potrebama I tehničkim zahtevima projekta.Ugradnja stolarije vrši se na licu mesta ili u toku proizvodnje zidnih elemenata u fabrici.

Prozori I balkonska vrata su jednostruki, jednodelni I ekranski sa otvaranjem oko vertikalne I horizontalne ose.Stolarija je zastakljena dvostrukim termoizolacionim staklom punjenim argonom 4+12+4 mm.Sa spoljašnje strane postavljaju se solbanci u boji stolarije.Ulazna vrata su od aluminijumskog profila sa dekorativnim panelom bez nadsvetla,

Unutrašnja vrata su duplošperovana dimenzija 90/205, 80/205 I 70/205 u beloj boji.

KROVNI ELEMENTI

Krovna konstrukcija se radi od rešetkastih krovnih nosača nagiba 25°. Krovni nosači se rade od prosušene čamove građe I/II klase, u svemu prema statičkom proračunu. Montaža nosača se vrši preko zidne konstrukcije na modularnom rastojanju i ankerišu pomoću odgovarajućih metalnih profila. Krovni nosači se međusobno povezuju daščanom oplatom d=24 mm u krovnim ravnima, plafonskim letvama u prafonskim ravnima i vertikalnim spregovima, tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Preko daščane oplate vrši se postavljanje ter papira, podužnih i poprečnih letvi 24/48 mm tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. Pokrivanje krova se vrši crepom. Venci krova se opšivaju čamovom rendisanom daskom d=20 mm a strehe aluminijumskom –lamperijom preko letvi 40/48 mm.

PLAFONSKA KONSTRUKCIJA

Plafonska konstrukcija se sastoji od roštilja, izolacije, parne brane i plafonske obloge. Ispod donjih pojaseva krovnih vezača postavlja se roštilj od letvi preseka 48/4o mm, preko koga se sa donje strane postavlja parna brana od PVC folije i plafonska obloga od gips-karton ploča d=12,5 mm. Preko roštilja i plafonske obloge između pojaseva krovnih vezača postavlja se toplotna izolacija od presovane mineralne vune d=150 mm. Roštilj i plafonska obloga se vezuju odgovarajućim ekserima. Uz plafonsku oblogu isporučuje se ispunjač i trake za obradu spojeva.

OSTALI MONTAŽERSKI RADOVI

Svi stubovi,podvlake I ograde rade se od kvalitetne rendisane čamove građe u svemu prema projektu.

ZANATSKI RADOVI

ZASTAKLJIVANJE

Zastakljivanje prozora vrši se sa niskoemisionim staklom d=4+12+4 mm.

Unutarnje ravnim providnim staklom d=4mm.

LIMARIJA

Na objekat se postavljaju oluci standardnog preseka sa odgovarajućim brojem odvodnih cevi. Oluci se rade od aluminijumskog lima d= 0,70mm u boji. Opšivanje krovne kaskade, dimnjaka, kalkanskih venaca ( veterlajsne) i solbanaka aluminijumskim limom d=0,70mm u boji.

PODOVI

Rade se od laminata d=8mm sa folijom i medijapan ili pvc lajsnama pored zida ili od glaziranih keramičkih pločica sa fugovanjem u zavisnosti od namene prostorije.

Na ulazu, pod se radi od neglaziranih keramičkih pločica.

UNUTRAŠNJA OBRADA

Plafoni se boje belom poludisperzivnom bojom sa prethodnom obradom spojeva gips-kartonskih ploča sa ispunjačem, bandaž trakom i glet masom. Obrada unutrašnjih zidova se vrši poludisperzivnim bojama sa obavljanjem potrebnih predradnji, kao kod plafona. Obrada plafona i unutrašnjih zidova podruma vrši se poludisperzivnim bojom sa obavljanjem potrebnih predradnji. Sva stolarija se boji sadolinom u dva premaza. Obrada svih unutrašnjih površina se obavlja u dva premaza. Izbor tonova za obradu svih površina vrši nadzorni organ ili projektant pre otpreme potrebnih materijala na gradilište. Zidovi kupatila oblažu se keramičkim pločicama domaće proizvodnje do plafona

SPOLJNA OBRADA

Obrada spoljnih površina od izoterma vrši se akrilnom fasadom. a vidne površine od drveta se boje sadolinom u dva premaza. Sokleni zidovi se oblažu stiroporom d=2cm I na njega se nanosi kulir u odgovrajućem dezenu. Zatrpavanje soklenih zidova zemljom, šljunkom, betonom ili drugom vrstom tampona preko 30 cm od visine gotovog poda je zabranjeno.(Garancija na konstrukciju kuće od 10godina smanjuje se na 5 godina.)

INSTALATERSKI RADOVI

Projektom su predviđene instalacije vodovoda i kanalizacije i elektroinstalacije koje su obrađene u posebnim delovima glavnog projekta.

Razvodna mreža vodovoda je nadzidna i radi se hidrotehničkim cevima za snabdevanje toplom i hladnom vodom a kanalizacija PVC cevima odgovarajućeg preseka.

Svi delovi vodovodne mreže se montiraju na zid i vezuju odgovarajućim PVC šelnama. Instalacije vodovoda i kanalizacije se rade sa izvodima na 1m od objekta bez izgradnji šahti i ugrađivanja vodomera.

Sve sanitarije su bele boje domaće proizvodnje. Od sanitarija se ugrađuju elementi prema građevinskom projektu.
Elektroinstalacija se radi prema posebnom projektu i važećim propisima za montažne objekte.

Sva instalacija se radi PGP kablovima koji se ugrađuju u zidove i razvode iznad plafona u tavanskom prostoru, preko posebnih dasaka, za koje se vezuje obujmicama. Instalacija se radi sa izvodom od krovnog nosača ili kasete na zidu.

Rasveta prostorija se vrši pomoću običnih svetiljki (sijalica)odgovarajućeg kapaciteta u zavisnosti od namene prostorije i ugrađuje se RO sa mernom grupom.Kao dodatna mera zaštite ugrađuje seZUDS (Fidova sklopka).

Napomena:

Svaka izmena projekta koja utiče na konstrukciju objekta može se vršiti samo u saglasnosti sa projektantom. Zavisno od datih izmena menja se cena pojedinih ili kompletnih radova.